logo

สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล

Powered by: Naritasoft

App id: com.naritasoft.montpithee

เน องจากย ห อ i mobile ม ป ญหาก บฟ งก ช นเก ยวก บ Date Time ทำให แสดงว นพระได ไม ถ กต อง ด งน นผ พ ฒนาจ งขอป ดการ Load app น ก บม อถ อย ห อ i mobile ท งหมดไว ก อน แอพพล เคช น quot สวดมนต quot เก ดจากผ จ ดทำอยากให ผ สนใจในธรรม ได สวดมนต สาธยายธรรมได สะดวก และได ร ความหมายของการสวด ไม ว าจะเป น ทำว ตรเช า ทำว ตรเย น พระคาถาช นบ ญชร พาห ง มหากา ธ มมจ กก ปปว ตนส ตร อน ตตล กขณส ตร อาท ตตปร ยายส ตร กรณ ยเมตตส ตร ยอดพระก ณฑ ไตรป ฎก สวดพระปร ตร พระอภ ธรรม 7 ค มภ ร สวดมนต ข ามป เป นต น ซ งแอพพล เคช นน ผ จ ดทำได ใส ความสามารถต างๆเข าไปมากมาย เช น สามารถเพ มบทสวดมนต ส วนต ว และสามารถเล อนจ ดลำด บบทสวดได การแสดงคำแปลและการซ อนคำแปล การเล อนหน าจอขณะสวด การเล นเส ยงสวดมนต เป นต น ท งน ผ จ ดทำแอพฯ ได จ ดทำข อม ลและพ ฒนาแอพฯรวมท งตรวจสอบแล ว แต อาจเก ดข อผ ดพลาดได บ าง ซ งหากท านม ข อเสนอแนะ สามารถส ง email มาได ท เวอร ช น 1 7 เพ มหมวด quot มหาเมตตาใหญ quot ใหม เพ มบทและเส ยง มหาเมตตาใหญ โดยย อ เพ มบทและเส ยง มหาเมตตาใหญ เปล ยนต วอ กษรเร มต นของบาล เป นต วอ กษรของเคร อง เวอร ช น 1 6 เพ มหมวด quot สวดมนต ข ามป quot ใหม เพ มบทและเส ยงคำบ ชาพระร ตนตร ย โย โสฯ และ อะระห งฯ เพ มบทและเส ยงช มน มเทวดา เจ ดตำนาน เพ มเส ยงนมการส ทธ คาถา นโมการอ ฏฐกคาถา มงคลส ตร รตนส ตร ข นธปร ตร โมระปร ตร ว ฏฏะกะปร ตร อาฏานาฏ ยะปร ตร อะภะยะปะร ตตะคาถา ใหม เพ มบทและเส ยง เทวะตาอ ยโยชะนะคาถา ใหม เพ มบทและเส ยง บทอ ณห สสว ช ย ใหม ปร บปร งบทสวดเด ม เวอร ช น 1 5 เพ มบท quot ขอขมา ว นทาม quot เพ มบทสวด quot โอวาทปาต โมกขคาถา quot quot พระคาถาอาการว ตตาส ตร quot เพ มบทข ดและบทสวด quot ธ มมน ยามส ตร quot เวอร ช น 1 4 เพ มหมวด quot ทำว ตรเช า สวดแปล quot เพ มหมวด quot ทำว ตรเย น สวดแปล quot เพ มบทสวด quot ธ มมะส งค ณ มาต กา quot quot มงคลจ กรวาฬแปดท ศ quot quot มงคลจ กรวาฬน อย quot quot มงคลจ กรวาฬใหญ quot quot สาม ญญาน โมทนาคาถา ส พพ ต โย quot quot อน โมทนาร มภคาถา บทกรวดน ำ ยะถา quot quot อ ทท สสนาธ ฏฐานคาถา บทกรวดน ำ อ ม นา quot เพ มฟ งก ช นให เล นเส ยงสวดมนต ซ ำได ปร บปร งคำบทสวดเด ม เวอร ช น 1 3 1 แก ไขบทพย ญชนะบาล บททำว ตรเช ามบททำว ตรเย น แก ไขบทพย ญชนะไทย ธ มมจ กก ปปว ตนส ตร ปร บปร งการกำหนดค าเร มต นในการใช งานเวอร ช น 1 3 เพ มหมวด quot พระอภ ธรรม 7 ค มภ ร quot ใหม อ ก 1หมวด ซ งม บทสวดและเส ยง ประกอบด วย เพ มบทและเส ยงบทสรรเสร ญมาตาป ต ค ณ และบทสรรเสร ญอาจาร ยค ณ ในหมวด quot องค ใด พระส มพ ทธ quot ปร บปร งการแสดงและซ อนแถบเคร องม อ เวอร ช น 1 2 เพ มบทข ดและบทสวด quot อน ตตล กขณส ตร quot quot อาท ตตปร ยายส ตร quot quot กรณ ยเมตตส ตร quot quot โพชฌ งคปร ตร quot เพ มป มแชร แอพฯ สวดมนต เพ มเส ยงและปร บปร งบทสวดคำบ ชาพระ บทแผ ส วนก ศล บทแผ เมตตาให แก ตนเอง บทแผ เมตตาให สรรพส ตว พระคาถาป องก นภ ยส บท ศ เพ มเส ยงและปร บปร งคำอาราธนาอ โบสถศ ล คำสมาทานอ โบสถศ ล เพ มเส ยงและปร บปร งบทสวดประจำว นเก ด เปล ยนบทสวดเส ยงอ ต ป โสฯ เท าอาย 1 ปร บปร งบทสวดคำถวายส งฆทาน ปร บปร งบทสวดยอดพระก ณฑ ไตรป ฎก 13 14 เวอร ช น 1 1 สามารถกำหนดให เล อนบทสวดถ ดไปอ ตโนม ต เพ มบทสวด quot ธ มมจ กก ปปว ตนส ตร quot ใหม อ ก 1 หมวด เปล ยนเส ยงบทสวด พระคาถาช นบ ญชร เปล ยนเส ยงบทสวด อ ต ป โส ถวายพรพระ เปล ยนเส ยงบทสวด อ ต ป โส เท าอาย 1 เพ มเส ยงตอนท ายของบทสวด ช ยปร ตร มหาการ ณ โก เปล ยนเส ยงบทสวดในหมวด องค ใด พระส มพ ทธ ปร บปร งเส ยง การสมาทานส กขาบท 10 ประการ ของหมวด อ กาสะ แก ไขบทสวด พระคาถาช นบ ญชร แก ไขแอพฯเพ อลดข อผ ดพลาดในการป ด เป ดเส ยง แก ไขแอพฯเพ อลดข อผ ดพลาดในเช อมต อฐานข อม ล เพ มข อม ล information ของพระคาถาช นบ ญชร และ หมวด องค ใด พระส มพ ทธ เวอร ช น 1 0 ย ายแอพฯไปต ดต งบน SD Card ได เพ มบทสวด จ ดลำด บ ลบบทสวดของฉ นได แสดงข อความ quot พร งน ว นพระ quot และ quot ว นพระ quot ในหน าหมวด ค นหาบทสวดต างๆได กำหนดอาย ของผ สวด เพ อใช สวดอ ต ป โส เท าอาย 1ได กำหนดต วอ กษร ขนาดต วอ กษร และส ของเส นข นรายการได กำหนดการแจ งเต อนก อนออกจากแอพฯได กำหนดการแสดงผลรายการแบบคล นได กำหนดต วอ กษรบาล ไทย ขนาดต วอ กษรบาล ไทย ส ของต วอ กษรบาล ไทยได 16 ล านส แสดงคำแปลและการซ อนคำแปล แถบช อ แถบเล นเส ยงบทสวดมนต ได กำหนดเวลาในการแสดงแถบเคร องม อได เล อนแถบเล นเส ยงสวดมนต ได

สวดมนต์: พร้อมเสียงและคำแปล reviews:

2014-05-07 07:28
ดีจัง ^_^ พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ นะค่ะ
2014-04-30 04:43
Good apps for all user to use If this apps got translation to English it would be more easy for all people to use so I will rate only 3 star this time. When it's updated and got translation I will rate it full thanks
2014-04-28 10:46
สุดยอด
2014-04-27 02:04
So Good สุดยอดครับ ใช้งาน ดี และใช้ง่ายมากๆครับ แต่ยังขาด12ตำนาน กับสวดกระดูกนะครับ คงต้องรอ updateสินะครับ ขอผลบุญนี้ ส่งผลให้ท่านมีแต่ความเจริญนะครับ
2014-04-20 10:19
Verry good ขอบคุณที่สร้างแอพฯดีๆแบบนี้มาให้ได้ใช้กันนะคะ เป็นแอพฯที่มีประโยชน์มากๆค่ะ
2014-04-17 10:57
Excellent apps This apps is perfect. Only thing is the language interface. It would be perfect if we have an english version..... but Naritasoft deserve a 5 star for the merit they have accumulated!!!! Thank you!!!!
2014-03-31 04:18
เป้ ขอบคุณแอพดีๆมากค่ะ
2014-03-28 07:17
Excellent Thank you so much for making this app, it is very useful and convenient for the daily chanting.
2014-03-27 10:19
Excellent
2014-03-17 10:46
dear
2014-03-16 07:02
รวบรวมทุกอย่าง มีทั้งเสียงสวดนำ และปรับขนาดตัวอักษรได้
2014-03-11 06:13
เยี่ยม***
2014-03-08 06:48
Very useful Apps.
2014-03-08 12:02
Cheers and Applause Keeping doing the good deeds.
2014-03-03 08:40
Good for All I just came across this application..and so interested.. after installed I am very happy that i can learn all of them here on my phone..comfortably. thank you kub /Santa.
2014-02-23 09:11
Such a very good app! Excellent with the new update of \"มหาเมตตาใหญ่\"!
2014-02-21 11:09
อนุโมทนาสาธุ บุญนี้จงเกิดกับท่านผู้ปล่อยโหลด ขอบพระคุณอย่างสูงลำหรับappดีๆ
2014-02-16 02:47
พี่เก่งมาก ทำให้หลายคนมีความสุข^^
2014-02-14 01:47
ขอบคุณมากๆ ครับ อนุโมธนา..... ^^
2014-02-12 03:06
Very good This app make me going to temple ;)
2014-02-04 06:10
Like!!!
2014-02-02 01:27
crap on a stick

Add Review

Name

Review


Another apps by Naritasoft

Categories