logo

วันพระ 2557

Powered by: Naritasoft

App id: com.naritasoft.onepra

For English Version Uposatha Days please click to https play google com store apps details id com naritasoft uposathadaysว นพระ เป นแอพพล เคช นปฏ ท น ท ประกอบด วย ปฏ ท นท แสดงข อม ลเป นรายป และว ดเจ ตขนาด 4x2 และว ดเจ ตขนาด 3x2 ท แสดงข อม ลเป นเด อน โดยจะแสดงข อม ลว นพระ และว นสำค ญทางพระพ ทธศาสนา ให ทราบในแต ละป ตามปฏ ท นจ นทรคต ระหว าง พ ศ 2490 ถ ง พ ศ 2575 รวม 86 ป เน องจากย ห อ i mobile ม ป ญหาก บฟ งก ช นเก ยวก บ Date Time จ งทำให ไม สามารถแสดงว นพระได ถ กต อง ด งน นผ พ ฒนาจ งขอป ดการ Load app น ก บม อถ อย ห อ i mobile ท งหมดไว ก อนหากต องการให ม การแจ งเต อน ท านจะต องเพ มว ดเจ ตในหน าหล กด วย เวอร ช น 2 0 3 ปร บปร งเมน การใช งานใหม เพ มป มแชร แอพฯว นพระ เพ มไอคอนแอพฯสวดมนต เม อถ งว นพระเวอร ช น 2 0 2 เพ มการแสดงข อความ quot พร งน ว นพระ quot และ quot ว นน ว นพระ quot ในหน าปฏ ท นเด อน ปร บการออกแบบป มเล อนเด อนถ ดไปและย อนกล บ ให ม ม ต มากข น แก ไขการแสดงข อม ลของปฏ ท นแบบเด อนของป อธ กส รท เพ มเต มเวอร ช น 2 0 1 แก ไขการแสดงข อม ลของปฏ ท นแบบเด อนของป อธ กส รท นเวอร ช น 2 0 แก ไขออกแบบหน าจอของแอพฯว นพระใหม หมด เพ มหน าจอแสดงว นพระแบบเด อน ปร บปร งหน าจอแสดงว นพระแบบป เพ มเมน เพ อให ใช งานได ง ายข น ปร บปร งระบบการแจ งเด อน ปร บปร งหน าการต งค า เพ มระบบการแจ งเต อนก อนออกจากแอพฯ สามารถย ายแอพฯไปท SD Card ได เพ อเพ มพ นท ในม อถ อของท าน ปร บปร งค ม อการใช งานเวอร ช น 1 5 แก ไขป ญหาการแสดงผลของป พ ศ ในม อถ อบ างร นท ม ออปช นให เล อกป พ ทธศ กราช เช น ย ห อ Oppo เป นต น เพ มไอคอนทางล ด quot ปฎ ท นธรรม quot เพ มไอคอนทางล ด quot การต งค า quot เวอร ช น 1 4 เพ มปฏ ท น แสดงข อม ลข าวสารเก ยวก บการฟ งธรรม ปฏ บ ต ธรรม ข อม ลจาก วารสารบ านอาร ย แก ไขการแสดงข อความ quot พร งน ว นพระ quot ให อย ในตำแหน งท มองเห นง าย แก ไขการแสดงข อความ quot ว นหย ดน กข ตฤกษ quot ให อย ในตำแหน งท เหมาะสมเวอร ช น 1 3 เพ ม ว ดเจ ต ขนาด 3x2 ช วยเพ มพ นท ในหน า Home ให สามารถเพ ม Icon ได มากข นเวอร ช น 1 2 ต งค าการแจ งเต อน ณ ว น ก อนว นพระ ต งค าการแจ งเต อน ณ ว นพระ ต งเวลาการแจ งเต อน ณ ว น ก อนว นพระ ต งเวลาการแจ งเต อน ณ ว นพระ แก ไขขนาดของต วเลขในว ดเจ ตให เล กลง เพ อให สามารถแสดงบน Android 4 1 2 ได ด ข น แก ไขการกำหนดค าเร มต นในหน าการต งค าว นสำค ญและว นหย ดน กข ตฤกษ เวอร ช น 1 1 แสดงข อความ ว นสำค ญและว นหย ดน กข ตฤกษ ในว ดเจ ต สามารถการต งค าแสดงข อความ quot พร งน ว นพระ quot ในปฏ ท นและว ดเจ ตได สามารถการต งค าแสดงข อความ ว นสำค ญและว นหย ดน กข ตฤกษ ในว ดเจ ตได เวอร ช น 1 0 แสดงว นพระในแต ละป แสดงข างข น ข างแรม แสดงป ตามปฏ ท นจ นทรคต ระหว าง พ ศ 2490 ถ ง พ ศ 2575 รวม 86 ป สามารถเล อน ซ าย ขวา เพ อเปล ยนป ได ว ดเจ ต4x2 แสดงว นพระ ว ดเจ ต4x2 แสดงปฏ ท นรายเด อน ว ดเจ ต4x2 แสดงข างข น ข างแรม ว ดเจ ต4x2 แสดงว นสำค ญทางประพ ทธศาสนาหมายเหต 1 แอพพล เคช น ไม รองร บม อถ อหน าจอขนาดเล ก 2 7น ว และ 3 2น ว หน าจอเหล าน จะไม สามารถแสดงข อม ลได ครบถ วน2 เพ อเป นการประหย ดพล งงานของเคร อง ว ดเจ ตจะร เฟรสข อม ลท กๆ 30 นาท ด งน นในช วงข นว นใหม เท ยงค น ปฏ ท นจะย งไม เปล ยนท นท หล งจากน น 30 นาท ว ดเจ ตจ งจะเปล ยนเป นว นใหม ให ท าน3 เน องจากในว ดเจ ตม พ นท แสดงข อความในว นหย ดน กข ตฤกษ ม จำก ด จ งขอแสดงว นหย ดน กข ตฤกษ บางว นด งน ว นท 12 ส งหาคม เป น quot ว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ quot ขอแสดงข อความเป น quot ว นแม แห งชาต quot ว นท 5 ธ นวาคม เป น quot ว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว quot ขอแสดงข อความเป น quot ว นพ อแห งชาต quot ว นท 10 ธ นวาคม เป น quot ว นพระราชทานร ฐธรรมน ญ quot ขอแสดงข อความเป น quot ว นร ฐธรรมน ญ quot

วันพระ 2557 related apps:

เกมเศรษฐี 2557:เพิ่มคำถาม+เฉลย
เกมเศรษฐ 2557 เป นฟร แอพฯ เกมถาม ตอบ โดยผ เล น จะต องตอบคำถาม ให ผ านท ง 16 ข อ จ งจะเป นผ ชนะเกมส เศรษฐ และพ ช ตเง นล านซ งสามารถใช ต วช วยได 3 ต วช วยค อ 1 เปล...
พริตตี้ มอเตอร์โชว์ 2014 HD
รวบรวมภาพ สาวๆ พร ตต มอเตอร โชว 2014 ร บชมง ายๆ ช ลๆ แบบจ ใจ ในม อถ อหร อแทบเล ตของท านได เลยคร บ สามารถsaveลงเคร อง และต งเป น wallpaper ได คร บผ ดพลาดใดๆ ขออภ ยด วยคร บ ขอบพระค ณคร บPictures about Pretty Motor Show...
Cubic
ละครค วบ ก หน ห วใจท ไม ได ก อ เร มออกอากาศตอนแรก ว นท 8 ม นาคม 2557 ทางช อง 3 แต ถ าใครท พลาดด ละครค วบ ก หน ห วใจท ไม ได ก อทางจอโทรท ศน น นไม ม...
ทำนายฝัน ดูดวง 12 ราศี 2557
แอพพล เคช นทำนายฝ น dream หวย เลขเด ด เลขนำโชค เช คดวง ดวงรายว น ดวงรายเด อน ดวงรายป ด ดวง การงาน การเง น ส ขภาพ ความร ก ศ ก 12 ราศ 2557 2014 ฟ นธง พยากรณ แบ งเป น 2 ส วน1 ทำนายฝ น สามารถพยากรณ ได ว...
ปฏิทินวันพระ 2557
ปฏ ท นว นพระ 2557ในแอปน ค ณจะได พบก บข อม ล ปฏ ท นว นพระ 25571 ปฏ ท นว นพระ 2557 เด อนก มภาพ นธ 2 ปฏ ท นว นพระ 2557 เด อนพฤษภาคม3 ปฏ ท นว นพระ 2557 เด อนกรกฎาคม4 ปฏ ท นว...
ความรู้รอบตัว 2557
ความร รอบต ว ม หมวดต างๆด งน 1 ประเทศของเรา 2 พระพ ทธศาสนา 3 อาเซ ยน 4 โลกของเรา 5 อากาศ จ กรวาล 6 ร างกายของเรา 7 ประว ต ศาสตร ไทย 8 บ...
ดูดวงปี2557 ดวงรายปี57ตามราศี
ดวงป 2557 ป น ตรงก บป มะเม ย ม า ในป ท ผ านมา ถ อว าเป นป เง นป ทองสำหร บหลายราศ เลยก ว าได แต ก ม หลายราศ เช นก น ท ดวงไม ค อยส ด...
ทำนายดวงปี57จากรายการศึก12ราศี
อ พเดต การทำนายดวงชะตาราศ ประจำป 2557 จากรายการ quot ศ ก 12 ราศ quot ฟ นธงโดย หมอล กษณ รวมไปถ งดวงชะตาของดาราร บเช ญ และท านในแต ละส ปดาห จะเป นอย างไร สามารถต ดตามด ย อนหล งได ท น ด วยคำพยากรณ แม...
ดูดวงปี 2557 (หมอลักษณ์ ฟันธง)
มาด ดวงป 2557 หมอล กษณ ฟ นธง พร อมด โชคลาภ ร ายด ประจำป 2557 2558 ค ศ 2013 2014 ช ช ดท กดวงชะตาส ความสำเร จ การงาน การเง น ความร ก
Galaxy Horoscope
Galaxy Horoscope แอพพล เคช นด ดวงคร งแรกสำหร บชาว Samsung Galaxy จากหมอด ม อหน งแห งประเทศไทย อ ล กษณ เลขาน เทศ โหรฟ นธงช อด ง ทำนายดวงชะตาประจำว นเก ดของค ณโดยการผ กดวงล กขณา ถ อว าเป นการตรวจดวงแบบช นส ง ซ งต องใช ข อม...
2557 Horoscope mated pair
You can check your horoscope We updated Daily Horoscope Year later this month Check your daily horoscope See the Prophet horo Live Fortune teller team Horo Live Tone unique dress that I love you I guess Tone unique dress tells you Count by...
กลอนรักใสๆ
รวมกลอนร กใสๆ แต งออกมาจากใจ ท านสามารถแต งกลอนร วมก นได โดยง ายเพ ยงแค เข าระบบด วยfacebookช วยก นแต งแสดงความค ดเห นก นเยอะๆนะหากนำกลอนมาจากท อ น เข ยนท มาไว ด วยนะแต อยากให แต งเองจร งๆมากกว าversion1 3 3 เพ มกลอนท กว นนะในหมวดแรกversion1 3 4 เพ ...
ซีรีย์เกาหลี Inspiring Generat
ซ ร ย เกาหล ส ดฮ ตเร อง Inspiring Generation ซ บไทย รายละเอ ยดซ ร ย ช อเร อง 감격시대 Inspiring Generation The Birth of the God of Battleช ออ นๆ Age...
ดูดวง ปี2557 เสริมดวง ไหว้พระ
ด ดวง ป 2557 เสร มดวง เสร มชะตา เเก ป ชง ก บ 2 หมอด ช อด งของเม องไทย ท เช ยวชาญท ง ด ดวงไพ ย ปซ เเละ ด ดวงจ กราศ quot หมอล กษณ ฟ นธง quot เสร...
ปฏิทิน 2556 - 2557 (เบต้า)
ปฎ ท น ประเทศไทย พ ศ 2556แสดงท ง 12 เด อนสามารถขยายเด อนท ต องการได พร อมแสดงว นหย ดคล ายปฎ ท น ในกระเป าสตางค ใช งานง ายไม ซ บซ อน
ดูดวง เสริมดวง แก้ชง 2557
App quot ด ดวง เสร มดวง ป 2557 quot FREE ป 2557 น ค ณเช คดวงหร อย งอะไรเสร มดวง ให การงาน ส ขภาพ ความร ก ด ย งข นพบคำตอบได ในแอพ quot ด ดวง...
Run For The King III
Run For The King ว งเพ อพ อออนไลน ป 33เอ ม ประเทศไทย ขอชวนน กว งออนไลน มาร วมก นทำความด เพ อพ อก บภารก จ ส งมอบรอยย มสดใสให คนไทยท วประเทศ ช วยก นรวบรวมและส งมอบว สด และอ ปกรณ ทางท นตกรรม ให...
ความรู้รอบตัว 2557
ความร รอบต ว 2557 สำหร บเยาชนไทย เป นช ดสารคด แบ งเป นช ดด งน สารด ส ตว โลก สารคด มน ษย ต างดาว สารคด สงคราม สารคด จ กวาล สารคด ไดโนเสาร สารคด ท องทะเล สารคด โลกอนาคต แอปน ...
เกมไพ่ป๊อกเด้ง 2557
สำหร บเล นเพ อความบ นเท ง ในยามว างๆ ไม แนะนำให เล นการพน น สามรถประย คไปใช ในการทำนาย ดวงชะตา หร ออ นท ต องการ ไพ โดยเป ดจำนวน 2 หร อ 3 ใบ
ดูดวงรายวัน ดูดวงความรัก
ด ดวงรายว น ใครโหลดขอให รวย ด ดวงรายว น ด ดวงความร ก แอพน จะช วยทำนายดวงของท านจากว นเก ด แบบรายว น ท งดวงการงาน ดวงการเง น ดวงความร ก เน อค ทำนายดวง ทำนายฝ น และท านสามารถด ดวงว นพร งน...
แนวข้อสอบ กพ ข้อสอบ ภาค ก ชุด1
แอปพล เคช น แนวข อสอบ กพ ข อสอบ ภาค ก 2557 เป นแอพท ทำข นมาเพ อเอาใจคนท กำล งค ดจะสอบเข าหน วยงานราชการ อยากทำงานราชการ ซ งเราก ได ทำการรวบรวมเอา แนวข อสอบ เก ยวก บว ชาคณ ตศาสตร แบบ อน กรม มาให ฝ กทำความเข าใจก น...
เกมจับผิดภาพ ละครดัง 2557
ฝ กสายตาและสมอง ก บเกมจ บผ ดภาพละครด ง ประจำป 2557 เช น เร อง อย าล มฉ น ส สานคนเป น และอ นๆ
ปฏิทินไทย 2557 / 2558
ปฎ ท น ประเทศไทย พ ศ 2557 2558 พร อมแสดงว นหย ด และว นพระ แสดงท ง 12 เด อน สามารถแตะ เพ อขยายเด อนท ต องการได พร อมแสดงว นหย ด และว นพระ คล ายปฎ ท น ในกระเป าสตางค ...
Knowledge around 2557
Knowledge around 2557 in the reign of many children may have to memorize it Who was the first Prime Minister of Thailand Textbook of Thailand 39 s first name Who is the author of Anthem etc all these things...
Full house วุ่นนักรักเต็มบ้าน
ซ ร ส ร เมคละครเกาหล ว นน ก ร กเต มบ าน หร อ Full House เวอร ช นไทย ย อนหล งแอพพล เคช นน ทำการพ ฒนาข นเพ อรวบรวมให ค ณได ต ดตาม ซ ร ย ว...
ประกาศผลแอดมิชชั่น 2557
ตรวจผลแอดม ชช น 2557 ฟร ผ านม อถ อตระก ล Android ของค ณ ประกาศผล ว นท 1 กรกฏาคม 2557 เวลา 18 00 น พ ฒนาโดยบร ษ ท กสท โทรคมนาคม จำก ด มหาชน สน บสน นโดยเว บไซต เด กด ดอทคอม
ปฏิทิน แอดมิชชั่น 2557
ปฏ ท น แอดม ชช น 2557 มาพร อมก บสถานท จำหน ายระเบ ยบการแอดม ชช น อย างเป นทางการครบท กภาค ม ท ไหนบ างต องตามไปด ก น เป นแอพพล เคช นท จะช วยให น องๆสะดวกสบายในการเตร ยมความพร อมส ศ กแอดม ชช นในป...
ดูฮอร์โมนย้อนหลัง HD ชัดแจ๋ว
จากซ ร ย ส ดฮ ตในว ยร นไทย ตอนน ฮอร โมน ว ยว าว น ซ ซ น 2 แอพน ทำมาเพ อให คนท พลาดและย งร กฮอร โมนได ด ย อนหล งก น เร องย อ HORMONES ว ยว...
ข่าว สอบบรรจุครูผู้ช่วย
ข าว สอบบรรจ คร ผ ช วย แอพรวบรวมข าวสอบบรรจ คร ป 2557 2558 ท านสามารถค นหารายช อเขตท เป ดสอบคร ผ ช วย 2557 พร อมก บปฏ ท นการสอบบรรจ คร ในป 2557 น ตรวจสอบหล กพร อมหล...
คำคมบอกรักแม่ 2557
ย นด ต อนร บส แอพ คำคมบอกร กแม ส งคมท กว นน ม การเปล ยนแปลงการดำรงช ว ต การใช ช ว ตล วนม ความแตกต างก นออกไป ในความเปล ยนแปลงหลายคน หลายครอบคร ว ก สามารถปร บต วก บการเปล ยนแปลงได ด แต ถ าพ ดถ งส...
ณเดชน์ คูกิมิยะ Wallpaper Free
ณเดชน ค ก ม ยะ ช อเล น แบร เก ดเม อว นท 17 ธ นวาคม พ ศ 2534 เป นน กแสดงและนายแบบล กคร งไทย ออสเตร ย ม ช อเส ยงจากผลงานแสดงทางสถาน ว ทย โทรท ศน ไทยท...
ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน
ด ดวงความร ก ด ดวงรายว น คนโหลดขอให สมหว งในความร ก ด ดวงรายว น ด ดวงความร ก แอพน จะช วย ทำนายดวง ทำให ได ร จ กต วเองมากย งข น ทำให ร ว า คนท เรากำล งแอบร...
ไวรัสอีโบล่า
ไวร สอ โบลา ค ออะไรโรคไวร สอ โบลา ค อ โรคไข เล อดออกอ โบลา เป นโรคของมน ษย ท เก ดจากไวร สอ โบลา ตรงแบบเร มม อาการสองว นถ งสามส ปดาห หล งส มผ สไวร ส โดยม ไข เจ บคอ ปวดกล ามเน อและปวดศ รษะ จากน นม คล...
ดวงวันเกิด แม่นเวอร์
แอพ ดวงว นเก ด แม นเวอร ทำนายดวงประจำว น ตามว นเก ด ดวงรายว น อ พเดทท กว น ด ดวงฟร ดวงของว นน ด ดวงว นเก ด ด ดวงแม นๆ ดวงรายว น ดวงความร ก ดวงเน อค ดวงโชคลาภ ดวงการงาน ดวงการเง น ดวงส ขภาพ ด...
GoodDay2557 ฤกษ์ดี วันมงคล2557
ฤกษ งาม ยามด หมายถ งเวลาท ม อ ทธ พลในช ว ตประจำว นของคน โดยเฉพาะเวลาประกอบพ ธ ต างๆ ย อมจะต ดข ดถ าไม ร ฤกษ ยาม ความเช อของคนเช อว า ฤกษ นอกจากจะช วยให อย ด ก นด ย งม ผลในทางส งคมว ทยาด วย...
UPLIFE
UPLIFE ค อแอพพล เคช นสำหร บต ดตามข าวสาร ก จกรรม คล ปว ด โอต างๆ และข อม ลของมหาว ทยาล ยพะเยา และพ เศษช วงพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตรประจำป การศ กษา 2554 2556 ว นท 13 ม นาคม พ ศ 2557 ค ณสามารถใช UPLIFE ร...
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อมงคล
ส เส อประจ าว น 2557 การเล อกส เส อ ในแต ละว นน นก ม ความสำค ญไม น อย นอกจากจะเป นการเพ มความเช อม นให ต วเองแล ว การใส เส อส ต างๆ ย งให ความหมายในด านต างๆ ในทางความเช อ และโหราศาตร...
ปฏิทินไทย 2557
แอพพล เคช นปฏ ท นป 2557 สำหร บผ ท ต องการด ปฏ ท นว นสำค ญต าง ๆ ในป พ ศ 2557 อ กท งย งสามารถเพ มรายการน ดหมายได อ กด วยค ณสมบ ต สามารถเล อกด ว นสำค ญต าง...
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
ข อสอบใบข บข รถยนต รวมคำถาม คำตอบท งหมด ข อม ลโดยกรมการขนส งทางบก เกณฑ การทดสอบใบอน ญาตข บรถใหม ต งแต ว นท 1 ม ถ นายน 2557 เป นต นไปต องทำการทดสอบข อเข ยน 50 ข อ และต องผ าน 90 ...
ตารางเรียน Schedule
เพ อก นล มหร อช วยค ณเวลาเร งร บ เช น ไปเร ยนแล วล มห องเร ยน คาบต อไปเร ยนอะไร ม รห สว ชา ช อว ชา คร ผ สอน อาคารเร ยน ห องเร ยน ไม ต องเข าเน ตเพ อหาตารางเร ยนให เส ยเวลา...
เกมจับผิดภาพละครใหม่ๆ กย.2557
สน กก บเกมส จ บผ ดภาพละครด ง ฝ กสมาธ และสายตาก บเหล าน กแสดงจากละครเร องฮ ตช องต างๆ ช วงเด อน ก นยายน 2557เช นเร อง จ นตโลกา ทรายส เพล ง เพลงร กภ ผาแตก อ มร ก รอยฝ นตะว นเด อด และอ ...
ดูดวงสิบสองราศีปี 2557
มาด ดวงก บส บสองราศ ในป 2557 คำทำนายแม นยำจากหมอด ฟ นธงช อด งด ดวงในป ใหม พ ทธศ กราช 2557 น เพ อเป นแนวทางในการดำเน นช ว ตของค ณสามารถด ดวงให ก บคนใกล ต ว และคนในครอบคร วได อย างง ายๆ
แนวข้อสอบ ใบขับขี่ ปี2557
แอพ แนวข อสอบ ใบข บข ป 2557 เป น ต วอย างแบบทดสอบการสอบม ใบอน ญาตข บข รถ แนวข อสอบใบข บข รถยนต ส วนบ คคลข อสอบของกรมขนส งสำหร บทำใบข บข คร งแรก ในข อสอบน นจะม คำถามเก ยวก บป ายจราจรด วยป ายจราจรเป นส ...
วันหยุดปี 2556-2557 ประเทศไทย
อ พเดทแล ว ว นหย ดป 2557 ตามประกาศของธนาคาแห งประเทศไทย รวมว นหย ดท งป 2556 และ ป 2557 ใ ห ค ณได เตร ยมการก อนใคร เตร ยมการไปพ กร อน วางแผนพ กผ อน กล บบ าน เย ยมพ อแม อย าล มเช ค ว...
ดูดวงรายปี 2557
ด ดวงรายป 2557 ตามราศ ท ค ณเก ด
I Will Do
ทร เช อว าค ณค าท แท จร งของช ว ตค อการม ก นและก น และการให ก เป นอ กว ธ หน งท จะทำให ผ ให และผ ร บเข าถ งก นและก น ใกล ช ดก น และเช อมโยงท กคนเข...
ดูดวง ปี 2557
ป เก าผ านไปป ใหม ก เร มต น ตรวจดวงต วเองก อนใครในป 2557 น
ปฏิทินไทยพร้อมบันทึก 2557/58
ปฎ ท น ประเทศไทย พ ศ 2557 2558 พร อมแสดงว นหย ดราชการ ว นสำค ญ ว นสำค ญทางศาสนา และว นพระ แสดงท ง 12 เด อน สามารถแตะ เพ อขยายเด อนท ต องการได พร อมแสดงว นหย ด และว นพระ คล ายปฎ...
สูตรคูณ 2557
เกม ส ตรค ณ 2557 เป น Application ท ช วยให เด กไทย ท องจำส ตรค ณด วยความสน กสนานพร อมท งสอดแทรกต วการ ต นน าร กๆ เหมาะสำหร บเด กๆ เป น Application ท ควรม ไว ต ดเคร องความสามารถของ ส ตรค ณ...
Deka Planet : คำพิพากษาศาลฎีกา
ค ณสมบ ต เด น Deka Planetรวบรวมคำพ พากษาของศาลฎ กา ท งแบบย อส น และแบบย อยาว ต งแต ป พ ศ 2463 ถ งป ป จจ บ นรวบรวมประมวลกฎหมายท สำค ญๆ ท งกฎหมายสารบ ญญ ต และกฎหมายว ธ สบ ญญ ต ไว ในแอพเด...
รัฐธรรมนูญไทย ฉบับชั่วคราว๒๕๕๗
ร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย ฉบ บช วคราว พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ผ พ ฒนาได ทำการรวบรวมข อม ล ร ฐธรรมน ญไทย ฉบ บช วคราว 2557 โดยได แยก ร ฐธรรมน ญ แต ละมาตราให เห นอย างช ดเจน อ านง ายสะดวกสบายและจ ดให อย...
DEEKA คำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมาย
ค ณสมบ ต เด น DEEKA รวบรวมคำพ พากษาของศาลฎ กา ท งแบบย อส น และแบบย อยาว ต งแต ป พ ศ 2463 2550 รวบรวมประมวลกฎหมายท สำค ญๆ ท งกฎหมายสารบ ญญ ต และกฎหมายว ธ สบ ญญ ต ไว ในแอพเด ยว อาท...
DEEKA PRO คำพิพากษาฎีกา กฎหมาย
Descriptionค ณสมบ ต เด น DEEKA PRO รวบรวมคำพ พากษาของศาลฎ กา ท งแบบย อส น และแบบย อยาว ต งแต ป พ ศ 2463 ถ งป ป จจ บ น รวบรวมประมวลกฎหมายท สำค ญๆ ท งกฎหมายสารบ ญญ ต และกฎหมายว ธ สบ ญญ...
ดูดวงและปีชง 2557
Check that Zodiac Horoscope 2014 Check that Zodiac Horoscope 2557 What happened with us Dijon in 2557 and How to Dijon in 2557เป นแอปสำหร บบอก ป ชง 2557 และบอกว ธ การแก ป ชงว าต องทำอย างไรด ดวง ประจำราศ ของป 2557 โดย อ ล กษณ ...
Constitution 2557
Unofficial Constitution of the Kingdom of Thailand Interim B E 2557 2014 Drafted by law lecturers from Chulalongkorn University CU the constitution was enacted by the National Council for Peace and Order NCPO ...

วันพระ 2557 reviews:

2014-05-08 07:06
สาธุครับ อนุโมทนาครับ
2014-05-05 04:07
Good ดีมากๆครับ
2014-05-01 02:13
good job
2014-04-26 04:30
ดีมาก สุดยอด
2014-04-23 12:39
Great! The best app for Budhism krub.
2014-04-16 08:43
ดีมาก อนุโมทนาสาธุค่ะ เป็นแอพฯที่ดีมาก ขอบคุณมากค่ะ
2014-04-04 10:18
เวอร์ชั่น 4.4.2 ไม่แจ้งเตือน ผมใช้แอนดอยเวอร์ชั่น 4.4.2 มันไม่แจ้งเตือนให้ผม แต่เครื่องเก่าผมมันยังแจ้งเตือนให้ครับ รบกวนแก้ไขหน่อยครับ ผมซีเรียดเลยนะเนี่ย
2014-03-24 10:47
ขออนุโมทนาด้วยครับ
2014-03-21 11:36
ชอบระบบเตือน พรุ่งนี้วันพระ มากค่ะ :) สวย ดูง่าย ระบบเตือนดีมากค่ะ
2014-03-18 08:03
ไม่แจ้งเตือน อยากให้ดาวเยอะๆนะครับ แอพดีๆแบบนี้ แต่ทำไมไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนวันพระเลย ตั้งค่าก็แล้ว ฝากช่วยแก้ด้วยครับ อนุโมทนาครับ
2014-03-16 01:49
เยี่ยมครับ น่าจะเพิ่ม feature ในการเลือกปี, เลือกเดือน ให้สะดวกกว่าการเปลี่ยนครั้งละ 1 เดือนอย่างที่เป็นอยู่ในรุ่นปัจจุบัน
2014-03-15 03:03
damnably
2014-03-14 08:45
Great app
2014-03-11 07:59
เยี่ยมมากครับ ช่วยให้จำได้ด มีการเตือนด้วย
2014-03-11 10:26
01/03/2557 Thai lottery
2014-03-09 08:27
อนุโมทนานะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับแอฟดีๆ สาธุ...
2014-02-21 10:55
Lenovo p780 แอพดีครับ แต่ย้ายลงsdแล้ววิดเจ็ตหาย
2014-02-11 08:00
love it!! ดีค่ะ
2014-02-11 02:40
ไม่แจ้งเตือน ใช้แอนดรอย 4.4.2 ครับ ไม่แจ้งเตือน แก้ไขด้วยนะครับ แต่ชอบแอพนี้มากเลยครับ^^
2014-01-27 09:41
nice
2014-01-23 12:53
ยอดเยี่ยม++ ขอบคุณมากครับสำหรับ app นี้ ชอบการแจ้งเตือนก่อนวันพระและแจ้งเมื่อถึงวันพระ แถมยังบอกข้างขึ้นข้างแรมให้เสร็จ ขอบคุณมากๆครับ...สาธุ สาธุ สาธุ
2014-01-17 11:59
Sure

Add Review

Name

Review


Another apps by Naritasoft

Categories